Wij bieden onze leerlingen een veilige leeromgeving en onze medewerkers een veilige werkplek. Een goede en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens binnen de school is daarvoor een randvoorwaarde.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt stringente eisen aan de omgang met persoonsgegevens. Het privacyreglement van Open Schoolgemeenschap Bijlmer (OSB) en het beleid dat daaraan ten grondslag ligt, is daarom herzien en aangevuld op de punten waar de AVG dit vereist.

Met het reglement wordt beoogd dat:

  1. de persoonlijke levenssfeer van alle betrokkenen wordt beschermd tegen onrechtmatige verwerking en misbruik van die gegevens, tegen verlies en tegen het verwerken van onjuiste gegevens;
  2. wordt voorkomen dat persoonsgegevens worden verwerkt voor een ander doel dan het doel waarvoor ze verzameld zijn;
  3. de verwerkingen niet leiden tot een hoog risico voor de betrokkenen.

De bestuurder-directeur zal passende maatregelen ten uitvoer brengen en verantwoording afleggen over het gevoerde beleid aan de medezeggenschapsraad en aan de Raad van Toezicht van OSB.

Onderdelen van de regeling zijn in een eerder stadium door de MR gezien. Daarbij heeft de MR ingestemd met het privacybeleid van OSB. Het hele privacy en veiligheidsbeleid blijft in ontwikkeling:

  • De Open Schoolgemeenschap Bijlmer laat bij AVG-taken adviseren door de functionaris gegevensbescherming. De Functionaris Gegevensbescherming is de heer Marco Boltjes. Deze is te bereiken per e-mail (fg@osbijlmer.nl).
  • De verwerkingsregisters voor leerlingen, medewerkers, sollicitanten en leden van de Raad van Toezicht zijn weliswaar gevuld, maar zullen nog intern worden getoetst.
  • Besloten is om geen databestanden aan te leggen van oud-leerlingen en ex-medewerkers. Hierover is derhalve niets opgenomen.
  • Het Protocol voor het gebruik van e-mail, ICT en sociale media zijn geschreven. Hiervoor geldt dat dit nog moet worden aangevuld en verbeterd.
  • Van onze medewerkers wordt vanzelfsprekend verwacht dat zij op een integere manier – conform de AVG richtlijnen – omgaan met persoonsgegevens. Sinds 2015 ondertekenen medewerkers bij hun aanstelling een geheimhoudingsverklaring.

Cookie verklaring