Richting geven aan OSB, meedenken met het schoolbeleid en weten wat er speelt. Een actieve rol in de medezeggenschapsraad levert jou én de school hartstikke veel op. De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit vertegenwoordigers van personeel, ouders en leerlingen. De MR overlegt ongeveer zes keer per jaar met de directie.  

De De rollen van de MR: 

1. Informeren en geïnformeerd worden 

De directie geeft de medezeggenschapraad tijdig informatie die de raad nodig heeft om goed te functioneren. Zo ontvangt de medezeggenschapsraad ieder jaar de begroting en een (financieel) jaarverslag. Ook de meer dagelijkse gang op de school wordt besproken en neemt de directie signalen van de MR zeer serieus.

2. Adviesrecht 

De directie legt voorgenomen besluiten voor advies voor aan de medezeggenschapsraad. De medezeggenschapsraad mag bijvoorbeeld advies geven over een wijziging van het lesrooster.

3. Instemmingsrecht 

Voor bepaalde besluiten van de directie is instemming van de medezeggenschapsraad nodig. De oudergeleding van de medezeggenschapsraad heeft bijvoorbeeld instemmingsrecht als het gaat om de hoogte van de ouderbijdrage, maar ook de pta’s zijn onderwerpen waarover de MR instemmingsrecht heeft.

De medezeggenschapsraad vervult hiermee een belangrijke adviserende en controlerende functie binnen de school.

De MR is te bereiken per email: mr@osbijlmer.nl

De vastgestelde notulen van de MR vergaderingen kunnen per email worden opgevraagd bij het secretariaat: secretariaat@osbijlmer.nl

De Medezeggenschapsraad bestaat uit de volgende leden: 

Ouders
Victor Mensingh (voorzitter)
Steven Schotte
Jaafar Tanane

Leerlingen
Serlynn Donk
Amy Hoen
Demi Nihora

Personeel

Simone de Boer
Özcan Boztepe (vice-voorzitter)
Bas de Jong (tijdelijke vervanging Merel)
Rebekka Jonkers
Merel Luijendijk
Lita van Rij
Martijn van Veen (secretaris)